Wonen bij Stichting Samendracht

 

Samendracht gaat uit van het scheiden van wonen en zorg, waarbij de woning wordt gehuurd van een woningbouwvereniging en de nodige zorg/begeleiding op basis van een PGB (Persoons Gebonden Budget) wordt ingekocht.

Wonen
De woonvorm biedt een volwaardig appartement welke zelfstandig gehuurd wordt. De Samendracht-bewoner dient uit eigen middelen de huur te betalen waarbij de meeste bewoners ook zijn aangewezen op huurtoeslag. De eigen middelen zijn in de praktijk vaak een gehele of gedeeltelijke Wajong-uitkering. Daarnaast kan ook sprake zijn van een bijstandsuitkering, loon voor een (deeltijd)baan of studiefinanciering.

Zorg en begeleiding
Ten behoeve van het zelfstandig kunnen wonen wordt begeleiding geboden door WoondroomZorg. Stichting Samendracht heeft met WoondroomZorg afspraken gemaakt over wat zij verwacht van de begeleiding en de begeleiders. Begeleiding dient gericht te zijn op het met raad en daad bijstaan van de bewoner en het coachen en ondersteunen van hem/haar in alle situaties van het leven waar dat nodig is. De te leveren zorg en begeleiding is individueel afhankelijk en daarmee maatwerk en wordt vastgelegd in een Persoonlijk Ondersteuningsplan. Alle bewoners maken gebruik van de diensten van deze zorgverlener.

Onder “Documenten” vindt u de zorg- en begeleidingsvisie van Stichting Samendracht. Hierin ook een omschrijving van wat verwacht wordt van de begeleiding en welke eisen aan een begeleider worden gesteld.

Persoonsgebonden budget (PGB)
De kosten van de begeleiding worden betaald uit een Persoonsgebonden Budget (PGB).
Bewoners bij Samendracht hebben voor hun dagelijkse individuele begeleiding ondersteuning van WoondroomZorg, verleend door deskundigen die geschoold zijn in de omgang met mensen met ASS en een normaal tot hoger IQ. Voor andere vormen van ondersteuning (bijvoorbeeld dagbesteding of begeleiding bij bijzondere gelegenheden) kunnen andere zorgbieders nodig zijn. Een PGB is daarom voor hen een voorwaarde om dié ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben: met andere woorden een maatwerkvoorziening.

Het netwerk van cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger is goed in staat te onderzoeken of aan te geven welke zorgbehoeften bestaan en de kwaliteit van de ondersteuning te beoordelen. Daarnaast ziet het bestuur van Stichting Samendracht toe op de kwaliteit van de zorg geleverd door WoondroomZorg. De kwaliteitskaders zijn aangegeven in de Zorg-en begeleidingsvisie van Stichting Samendracht. Het bestuur van de stichting voert regelmatig overleg met Woondroomzorg, waarbij toetsing, evaluatie en zo nodig bijsturing van de ondersteuning plaatsvindt. Bovendien heeft Samendracht regelmatig overleg met de ouders/vertegenwoordigers, waarin de ondersteuning door WoondroomZorg en die van Samendracht wordt doorgelicht en waar nodig bijgesteld.

Steunpunt en Gemeenschappelijke Ruimte
De begeleiding is direct in de nabijheid van de bewoners. Daarvoor wordt een appartement gehuurd door Stichting Samendracht. Hierin is een kantoorruimte ingericht van waaruit de begeleiders werken.
Bovendien is in dit appartement een gemeenschappelijke ruimte/steunpunt ingericht waar Samendrachtbewoners elkaar kunnen ontmoeten bij een kopje thee of koffie, voor een gezamenlijke maaltijd of voor het spelen van een spelletje. Of een bewoner hier gebruik van maakt ligt helemaal bij hem of haar, al naar gelang de behoefte er is.

Rol ouder/vertegenwoordiger
Uitgangspunt bij het wonen bij Samendracht is de hoogst haalbare zelfstandigheid en kwaliteit van leven van de bewoners, waarbij de regie zoveel mogelijk in handen ligt van de bewoner in samenspraak met de persoonlijk begeleider en de ouder/vertegenwoordiger.
Samen met de persoonlijk begeleider maken de bewoner en zijn/haar ouder/vertegenwoordiger afspraken m.b.t. het Persoonlijk Ondersteuningsplan, waarin komt te staan welke zorg nodig is en geboden wordt. Regelmatig wordt dit plan door de Persoonlijk Begeleider geëvalueerd (per kwartaal) met de bewoner en zijn/haar ouder/vertegenwoordiger en waar nodig bijgesteld. In samenspraak met de bewoner ziet de ouder/vertegenwoordiger toe op uitvoering van de afspraken in het ondersteuningsplan en de kwaliteit ervan. Verder is de ouder(s)/vertegenwoordiger aanspreekpunt voor de Persoonlijk Begeleider in geval van calamiteiten of zwaarwegende zaken.

Onder “Documenten” is een omschrijving van de rol van de ouder/vertegenwoordiger opgenomen.

---