Aanmelden bij Stichting Samendracht

 

Ieder die voldoet aan het criterium: volwassene met een autisme spectrumstoornis (ASS) met een normaal tot hoger IQ, kan zich als belangstellende aanmelden voor de woonvorm van Stichting Samendracht.

Wil men in aanmerking komen voor een plek in de woonvorm, dan dient men te voldoen aan het bewonersprofiel en een aanmeldingstraject te doorlopen aan het eind waarvan het bestuur de beslissing neemt of iemand als bewoner kan worden toegelaten. Indien dit het geval is en er op dat moment geen woning beschikbaar is, komt men op de wachtlijst te staan.

Het bewonersprofiel
In het bewonersprofiel is aangegeven aan welke criteria de kandidaat-bewoner moet voldoen om als Samendracht-bewoner in aanmerking te komen. Zoals duidelijk mag zijn dient iemand een diagnose in het Autismespectrum te hebben en een normaal tot hoger IQ. Verder is men 18 jaar of ouder en kan men de woonlasten zelf betalen. Ook is men bereid een begeleidingsovereenkomst af te sluiten met de door de Stichting Samendracht aangezochte zorgverlener en een woon/begeleidingsovereenkomst met Stichting Samendracht zelf.

Het volledige bewonersprofiel luidt als volgt. De kandidaat-bewoner:

 • heeft aantoonbaar een officiële diagnose in het Autismespectrum
 • heeft een normale tot hoge intelligentie
 • vertoont geen gedrag dat het voortbestaan van het project in gevaar kan brengen, zoals:
  voortdurend sociaal of fysiek grensoverschrijdend gedrag, verslavingsproblematiek of
  psychiatrische stoornissen welke het dagelijks functioneren binnen de woonvorm ernstig
  belemmeren
 • heeft een indicatie Beschermd Wonen in de vorm van PGB
 • is aantoonbaar in staat de woonlasten zelf te dragen
 • heeft een leeftijd van tenminste18 jaar
 • kan zijn eigen voordeur achter de centrale voordeur beheren met behulp van geluid- en/of
  beeldcontact en is in staat de verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten etc.)
 • is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden (aansturing en controle zal veelal nodig zijn)
 • woont niet samen
 • heeft bij voorkeur een baan, dagbesteding buitenshuis of studeert
 • is bij instroom gescreend op het gegeven dat hij/zij matcht met de medebewoners
 • heeft begeleidingsvragen, onderschrijft deze en accepteert begeleiding van de door Stichting Samendracht gecontracteerde zorginstelling
 • is bereid met de door Stichting Samendracht gecontracteerde zorgverlener een zorgovereenkomst af te sluiten
 • is bereid met Stichting Samendracht een woon/begeleidingsovereenkomst af te sluiten
 • is bereid zich te conformeren aan het Reglement van de betreffende locatie en het te
  onderschrijven

Het aanmeldingstraject
Wanneer men zich aanmeldt voor het wonen bij een woonvorm van Stichting Samendracht doorloopt men een aanmeldingstraject. Hierin wordt de geschiktheid beoordeeld en wordt onderzocht welke begeleidingsbehoefte er is.

Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen wonen bij Samendracht is dat men voor het betalen van de kosten van begeleiding en ondersteuning een PGB verkrijgt. Om begeleiding te kunnen krijgen dient men ook een indicatie te hebben voor Beschermd Wonen welke verkregen wordt via de gemeente.

De toelatingsprocedure ziet er als volgt uit:

 1. Schriftelijke aanmelding bij de secretaris van Stichting Samendracht.

  print inschrijfformulier inschrijfformulier downloaden en printen

 2. Na positieve beoordeling van het aanmeldingsformulier door het bestuur worden de bewoner en diens vertegenwoordiger bezocht door 2 leden van het bestuur van Stichting Samendracht voor kennismaking en voor informatieverstrekking betreffende de vervolgstappen en de voorwaarden voor wonen bij Samendracht.

 3. Bestuur besluit, op basis van de uitkomsten van het kennismakingsgesprek, tot al dan niet doorgaan met de kandidaat.

 4. Melding aan het gebiedsteam van de gemeente van een in aantocht zijnde kandidaat (dit i.v.m. aanvraag indicatie Beschermd Wonen).

 5. Aanvangsscreening van de potentiële bewoner door het Autisme Team Noord Nederland (bevestiging diagnose ASS en intelligentieniveau en eerste beoordeling m.b.t. zelfstandig kunnen wonen en mogelijke contra-indicaties).

 6. Zorg- en begeleidingsbehoefte in kaart brengen middels het invullen van de ICF-Taksatieschaal (hieraan zijn kosten verbonden: ongeveer € 350,-).

 7. (Her)indicatie aanvragen bij de gemeente met behulp van de uitkomsten van de Taksatieschaal.

 8. Vervolgscreening door het Autisme Team Noord Nederland (definitieve beoordeling geschiktheid kandidaat voor wonen bij Samendracht mede aan de hand van de uitkomsten van de Taksatieschaal).

 9. Na positief advies van ATN volgt kennismaking met en intake door de zorgverlener. Doel hiervan is vast te stellen of de zorgverlener de ondersteuning kan leveren die gevraagd wordt.

 10. Bestuur neemt definitief besluit tot al dan niet toelaten kandidaat.

---